Werking van de ContractkeuzeTool versie 2.0

De startpositie van de methodiek is dat de marktpartij, doorgaans een aannemer, in alle gevallen het werk bouwt/realiseert. De centrale vraag is vervolgens in hoeverre de aannemer in zijn werkzaamheden de activiteiten van een voorbereidende of latere stap meeneemt.

De keuze daarvoor dient gebaseerd te zijn op een heldere afweging. Opwaarts integreren (omhoog wijzende pijlen) omvat de integratie binnen het realisatieproces waarbij de vraag is of dezelfde aannemer naast de realisatie ook het opstellen van het uitvoerings-/detailontwerp meeneemt, het definitief ontwerp en als ultieme stap ook het voorontwerp. Neerwaarts integreren (omlaag wijzende pijlen) omvat de integratie van het instandhoudingsproces van het werk, waarbij de vraag is of de aannemer naast de realisatie ook het groot onderhoud doet, en/of het dagelijks onderhoud (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen preventief en correctief dagelijks onderhoud). De laatste stap hier is dat de aannemer ook de financiering voor zijn rekening neemt.

De afweging voor opwaarts integreren (ontwerp) en de afweging voor neerwaarts integreren (onderhoud) maakt de methodiek langs vier lijnen: Omgeving, Conditionering, Technische disciplines en Markt (inclusief de eigenorganisatie). Deze lijnen zijn gekozen omdat deze bepalend zijn voor de inhoudelijke afweging of en in hoeverre onderdelen in het contract geïntegreerd worden.

Bij Omgeving komen de verschillende stakeholders die relevant zijn voor de contractkeuze aan bod. Dit kunnen bijvoorbeeld Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen zijn, en gebruikers zoals bedrijven, bewoners en nood- en hulpdiensten. Vanuit hun positie ten opzichte van het project en hun randvoorwaarden en wensen worden via de vragensets de integratiemogelijkheden besproken.

Bij Conditionering kijken we naar de mogelijkheid en wenselijkheid om ontwerpwerkzaamheden te integreren in het contract vanuit het functievrij maken/grondverwerving en ruimtelijke procedures en vergunningen.

Voor de volgende disciplines zijn op maat gemaakte vragensets gemaakt: Grondwerk & Bouwputten, Wegenbouw, Kunstwerken, Openbare Verlichting (OV), Verkeersregelinstallaties (VRI), Dynamisch verkeersmanagement (DVM), Electrotechniek & Werktuigbouw, Railbouw (bovenbouw), Railbouw (onderbouw), Baggerwerk en natte waterbouw, Dijkversterking en Groenvoorzieningen.

Tenslotte onderzoekt de methodiek de mogelijkheden om opwaarts en neerwaarts te integreren vanuit de marktsituatie en de kenmerken van uw organisatie.

De uitkomst van het doorlopen van de contractkeuzemethodiek is een gedifferentieerd beeld van mogelijk toe te voegen ontwerp- en onderhoudswerkzaamheden en eventueel een F-component aan het contract.

←Terug naar de homepage

Voorbeeld eindresultaat


De kleur ‘rood’ betekent een onaanvaardbaar risico en dus een nee op het toevoegen van de betreffende integratiestap. De kleur oranje betekent dat het mogelijk is de betreffende integratiestap toe te voegen maar dat dit aandachtspunten met zich meebrengt. De kleur groen betekent dat het mogelijk is de betreffende integratiestap toe te voegen.